ریز بارم پیشنهادی ریاضی اول راهنمائی سال تحصیلی 86-85

  1

يادآوري(چهارعمل اصلي،بخشپذيري، قاعده بخشپذيري)                       

 

       1  

     

    5/0

  

        5/0

 2

مقسوم عليه (مقسم عليه اعداد،عدداول،نمودار،ب.م.م)

     

    5/1

     

      5/0

    

      75/0

 3

مضرب(مضربهاي يک عدد،مضرب مشترک،ک.م.م)                            

     

       1

     

      5/0

   

      75/0

 4

توان(تعاريف وقراردادها،محاسبه ي يک عبارت،ضرب توانها)               

      5/1

      5/0

        5/0

 5

مفاهيم کسر متعارفي(مفهوم کسر،عددمخلوط،تساوي کسر، و

ساده کردن کسرها،مقایسه کسرها

      5/1

        1

         1

 6

عمليات کسرها(جمع،تفريق،ضرب،تقسيم،مسئله                         

      5/2

        1

         1

 7

نسبت و تناسب(نسبت،تناسب،درصد،تسهيم به نسبت) 

        2

        1

         1

 8

عددهاي اعشاري(مفاهيم،ارزش مکاني،جمع و تفريق و ضرب)           

      5/1

        1

         1

 9

خط و نقطه(نيم خط،پاره خط، انطباق،مقايسه،اندازه گيري)               

      5/2

        1

         1

10

زاويه(مقايسه،اندازه گيري،زاويه ي متقابل به رأس،متمم ومکمل)       

      5/2

        1

         1

11

دايره و رسم مثلث (رسم دايره،رسم مثلث در حالتهاي مختلف)          

      5/1

        1

         1

12

تقسيم اعشاري(يادآوري تقسيم،تقسيم اعشاري،مسئله)                 

       ــ

      5/1

         1

13

مفاهيم اعدادصحيح(قراردادها،تعاريف،مقايسه،محور،بردار،قرينه)

       ــ

        1

         1

14

عمليات اعدادصحيح(جمع،خواص جمع،تفريق،مسئله)                        

       ــ

        2

         2

15

مقدارتقريبي(مفاهيم،قطع کردن،گرد کردن)                                      

       ــ

        1

         1

16

آمار(تعريف،جدول،نمودارها)                                                         

       ــ

      5/1

         1

17

تساوي مثلثها(اجزاي متناظر،تساوي مثلثهادرسه حالت)                    

       ــ

      5/1

      5/1

18

عمود و عمودمنصف(تعامد،رسم عمود،عمود منصف،فاصله ازخط)           

       ــ

      5/0

        1

19

ترسيم هاي هندسي(عمود،عمودمنصف،نيمساز، زاويه هاي مساوي)                                                                   

       ــ

        1

        1

20

رسم

      1

     1

       1

       

 جمع

     20            

    20

     20

                                                                      
 

             ریز بارم پیشنهادی ریاضی دوم راهنمائی سال تحصیلی 86-85

  1

مجموعه(مفاهيم ونمادها ، زيرمجموعه )                                          

 

       2    

 

  1   

      

  1

 2

ياد آوري عددهاي صحيح (بردار، قرينه، قرينه ي مجموع)                      

 

        1

 

      5/0

  

    5/0

 3

جمع و تفريق عددهاي صحيح                                                        

      

        2   

     

   1 

     

  1

 4

ضرب و تقسيم عددهاي صحيح                                                     

    

       5/1

 

     5/0

       

  1

 5

توان (ساده کردن عبارتهاي تواندارو نوشتن حاصل به صورت يک عدد تواندار)                                                                               

  

        2

 

   1

    

     1

 6

دستگاه هاي شمار                                                                    

   

        2

   

    1

  

       1

 7

جذر (مفهوم،جذر دقيق،جذر تقريبي)                                               

   

        2

 

    1

  

       1

 8

مثلث قائم الزاويه(ترسيم،تساوي مثلث قائم الزاويه)                         

 

       5/1

       

    75/0

  

       1

 9

توازي( اصول اقليدسي، قضيه خطوط موازي)                                  

 

       5/1

 

     5/0

 

      5/0

10

زاويه و مثلث(زاويه ي خارجي،مجموع زواياي داخلي مثلث و چند ضلعيها)                                                                            

    

      5/1

     

    75/0

 

     5/0        

11

چهارضلعيها (ترسيم،خاصيتها،واثبات)

                                         

      2

 

      1

        1

12

مفاهيم اعداد گويا(محور،قرينه،تساوي دو عدد گويا)                           

       ــ

 

    1

     

         1

13

جمع وتفريق اعداد گويا                                                                

       ــ

       75/0

         1

14

ضرب و تقسيم اعدادگويا                                                             

       ــ

       75/0

         1

15

عبارتهاي جبري(نمادها،ساده کردن،پيداکردن مقدار عبارت جبري)          

       ــ

  

       5/1

  

     5/1

16

معادله(مفهوم ، روش حل معادله ،مسئله )                                     

       ــ

   

        1

   

      1

17

مختصات(مختصات يک نقطه،بردار انتقال،جمع متناظر با بردار)               

       ــ

    

       5/1

 

       1

18

مساحت (مفهوم مساحت،مساحت شکلهاي هندسي)                     

       ــ

     

      5/1

       

    5 /1

19

تقارن (محوري و مرکزي، خط و مرکز تقارن )                                     

       ــ

      5/0

      5/0

20

حجم (محاسبه ي حجمهاي منشوري،مساحت جانبي و کل)               

 

      ــ

 

    5/1

 

     1

 21

 رسم                            

       1

    1

     1

       

 جمع

   

     20            

 

  20

  

   20

                                                                          

                                   ريز بارم پيشنهادي رياضي سوم راهنمايي  سال تحصيلي 86-85

 

ردیف                 

                            موضوع                                                      

  نوبت اول     

نوبت دوم      

شهريور ماه

   1     

حساب اعداد طبيعي

     1

    5/0

    5/0

 

   2

توان 

     1

    5/0

    5/0

 

   3

جذر   

   5/1

     1

     1

 

   4

مجموعه هاي اعداد                                                                       

    1

    5/0

    5/0

 

   5

عددهاي صحيح                                                                            

    1

    5/0

    5/0

 

   6

عددهاي گويا                                                                               

   5/1

     1

     1

 

   7

  بردار                                                                                          

   5/2

    5/1

   5/1

 

   8

عبارتهاي جبري                                                                             

     2

     1

   5/1

 

   9

معادله 

  5/1

     1

     1

 

   10

دايره و زاويه                                                                                  

    3

    5/1

    5/1

   11

رابطه ي فيثاغورس                                                                        

    2

     1

     1

   12

دوران                                                                                          

    1

    5/0

    5/0

   13

عددهاي حقيقي                                                                          

    ــ

    5/0

    5/0

   14

آمار و ميانگين                                                                              

    ــ

     1

    1

   15

معادله ي خط                                                                              

    ــ

     2

     2

   16

دستگاه معادلات خطي                                                                   

    ــ

      1

     1

   17

خطهاي متوازي متساوي الفاصله – تقسيم پاره خط

به قطعات مساوي      

    ــ

     5/0

   5/0

   18

رابطه ي تالس و عکس آن                                                                

    ـــ

      1

     1

   19

تشابه                                                                                         

    ــ

    5/1

     1

   20

حجم (هرم،مخروط،کره)                                                                   

    ـــ

      1

     1

21

رسم  

     1

      1

     1

 

 

جمع

    20           

      20

     20

 

                                                                             
                               
نوشته شده توسط گروه آموزشی در دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۵ ساعت 16:45 | لینک ثابت |
با سلام خدمت همه همکاران عزیز

متنی را که در زیر می خوانید قسمتی از مقاله من در هشتمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران است.

« هنر ریاضیات ،هنرپرسیدنِِِ پرسشهای درست است وقطعه ی اصلی کار در ریاضیات تخیل است و آن چه که این قطعه ی اصلی رابه حرکت درمی آوردمنطق می باشدوامکان استدلال منطقی آن زمان پدیدمی آیدکه ما پرسشهای خود رادرست مطرح کرده باشیم.»(نوربرت ونیز )

   بین رشته های علمی ، که بشر در طول  هزاران سال به وجود آورده ، ریاضیّات جای مخصوص و ضمناٌ مهمّی را  اشغال کرده است . ریاضیّات با علوم فیزیک  ، زیست شناسی ،  اقتصاد و فنون مختلف فرق دارد  .  با وجود این به عنوان  یکی  از روشهای اصلی در بررسیهای مربوط به  کامپیوتر ، فیزیک  ، زیست شناسی  ، صنعت واقتصاد بکار می رود ودرآینده بازهم نقش ریاضّیات گسترش بیشتری می یابد.

   با وجود این مطلب ،  برای آموزش جوانان هنوز از همان روشی استفاده می شود که سقراط و افلاطون ،  حقایق  عالی  اخلاقی را برای  شیفتگان منطق و   فلسفه و برای علاقمندان سخنوری و علم کلام بیان می کردند . در حقیقت در  درسهای حساب ، هندسه و جبر ،هرگز لزوم یادگیری آنها برای زندگی عملی  خاطر نشان نمی شود. هرگز از تاریخ علم صحبتی به میان نمی آید.   نظریه های سنگین علمی ، ولی هیچ نتیجه ای جز این ندارد که دانش آموزان را از علم بری کند و عدّه ی آنها را تقلیل دهد .

  یکی ازراههای جدی برای حلّ مسئله توجه به تاریخ علم، گفتگو در باره ی مردان علم و ارتباط   ریاضی با عمل است ، ارتباطی که در تمام دوران زندگی بشر هرگز قطع نشده است .

برای مثال:

کاربرد رابطه ی فیثاغورس

 

  فیثاغورث در باره ی رابطه های عددی که درساختمانهای هندسی وجود دارد تحقیق می کرد . او مثلث  معروف به مثلث مصری را ، که ضلعهای آن با عددهای 3و4و 5 بیان می شود ، را می شناخت .

مصریها می دانستند که چنین مثلثی قائم الزاویه است .و ازآن برای تعیین زاویه های قائمه در  تجدید  تقسیم بندی  زمینهای اطراف نیل ،که هر سال بر اثر طغیان آب شسته می شد ، استفاده می کردند.

   یکی از مشکلترین مسائل در ساختن اهرام و معبدها ،طرح شالوده بنا به شکل مربع کامل بود که هم تراز باسطح افق باشد . جزئی اشتباه به قیمت از شکل افتادن همه ی بنا تمام می شد .

   مصریان این مشکل رابا ساختن شاقول از میان برداشتند. نخستین شاقول احتمالاً تکه ریسمان یا نخی بود که وزنه ای به آن آویخته بودند و ان را در برابر بنا می گرفتند تا وزنه ی آن به زمین صاف برسد . در این حالت نخ می بایست کاملاً عمودیا شاقول باشد ، زاویه ی بین آن و زمین صاف یک زاویه ی قائمه بسازد.

  همچنین معماران کشف کردندکه چگونه  می توان  با  ریسمان های اندازه گیری که درفاصله های مساوی گره خورده بودند، مثلثهای قائم الزاویه ای بسازند و  این مثلثها را  راهنمای  خویش در ساختن گوشه ها ( نبش ها )ی بنا قرار دهند .

نوشته شده توسط گروه آموزشی در دوشنبه بیستم آذر ۱۳۸۵ ساعت 15:55 | لینک ثابت |

با عرض سلام حضور همکاران ارجمند

مطالب ذیل در کتاب ریاضی پایه ی سوم راهنمایی مورد تردید قرار گرفته است تا پس از مشورت های بیشتر مورد اصلاح واقع شود:

۱- کار در کلاس صفحه ۱ ---> محور اعداد طبیعی را رسم کنید (صورت درست: چیزی به نام محور اعداد طبیعی نداریم. محور یک مفهوم پیوسته است در حالیکه اعداد طبیعی حالت گسسته دارند. بهترست با این عنوان جایگزین شود: اعداد طبیعی را روی محور نشان دهید)

۲- تعریف عدد اول در صفحه ۲ ---> (صورت درست: هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که غیر از خودش و یک مقسوم علیه دیگری نداشته باشد اول است)
و با این تعریف می توان عدد ۱ را از اعداد اول جدا کرد. وگرنه دلیل اول نبودن ۱ بهم خوردن یکتایی تجزیه برای اعداد طبق قضیه اساسی حساب است.

۳- لزوم اشاره به تعریف مضرب در صفحه ۲ ---> (یا در کتاب آورده شود یا در کتاب راهنمای معلم)

۴- فعالیت صفحه ۴ ---> می خواهیم عددهای اول بین ۱ تا ۳۰ را بنویسیم (اعداد ۱ تا ۳۰ شامل ۱ و ۳۰ می باشد و اعداد بین ۱ و ۳۰ خود ۱ و ۳۰ را ندارند. اینجا این دو کلمه با هم ادغام شده اند که کلمه تا با کلمه و جایگزین می شود)

۵- الگوریتم غربال در صفحه ۴ ---> کافی است عددهای غیر اول (عدد یک و اعداد مرکب) را خط بزنیم... این پرانتز برای توضیحات بیشتر بهتر است آورده شود.

۶- الگوریتم غربال در صفحه ۴ ---> سوال ۱: آیا عدد یک اول است؟ (حذف کلمه چرا؟ بعد از سوال... چون دلیل اول نبودن آن بهم خوردن یکتایی تجزیه اعداد است) در ضمن بعد از آن به این نکته اشاره نشده است که حالا عدد یک را خط بزنید. و این عدد در سری اعداد اول باقی می ماند در حالی که در مراحل الگوریتم غربال که دقیقا در صفحه ۴ و زیر همان فعالیت آمده اولین کار را خط زدن عدد ۱ بیان کرده ایم.

۷- صفحه ۵ ---> روشی که برای تعیین عددهای اول تا ۳۰ بکار بردیم الگوریتم غربال نام دارد (القای این مفهوم که به روشی که برای ۱ تا ۳۰ بکار می رود الگوریتم غربال می گویند. صورت مناسب تر: ما در اینجا از روش الگوریتم غربال برای تعیین اعداد اول بین ۱ و ۳۰ استفاده کردیم)

۸- تمرین صفحه ۶ ---> یک سوال اضافه شود (سوال ۶: الگوریتم غربال را برای تعیین اعداد اول بین ۸۰ تا ۱۳۰ به کار ببرید) تا بچه ها بدانند که در الگوریتم غربال نیاز نیست همیشه از ۱ شروع کنیم و تعمیم آن را برای موارد دیگر متوجه شوند.

۹- تمرین صفحه ۱۱ ---> سوال آخر: سوال ۷ (بدلیل آنکه در ذهن دانش آموز ما به ازای خارجی ندارد مناسب نیست مگر آنکه قبلش سوالی مکمل قرار داده شود که با الگویابی این سوال را نیز حل کنند.
صورت پیشنهادی:
سوال ۷: اگر ۲۷=(۳ به توان x) باشد مقدار (۳ به توان x+1) را بیابید.
سوال ۸: همان سوال ۷ کتاب

۱۰ - صفحه ۱۴ تیتر جذر تقریبی دارد که مورد تردید است و روش سال سوم روشی برای محاسبه جذر دقیق است و جذر تقریبی در سال دوم آموزش داده شده است.

۱۱- صفحه ۳۵ سوال ۵ ---> به جز ضرب و جمع به کار رفته در نمودار که خاصیت جابجایی دارند در مواردی که تقسیم و تفریق در آن نمودار داریم بدلیل عدم مشخص شدن اولویت کدام عدد در تقسیم و تفریق، نمودار گنگ است.

۱۲- شکل صفحه ۹۶ اصلاح شود. زیرا در نگاه اول می شود پاره خط OC را شعاع گرفت و در واقع به مرکز O کمان زده است نه مرکز A 

۱۳- صفحه ۹۸ ---> توپر و تو خالی بودن دایره های ابتدایی و انتهایی دقیق تر مشخص شود.

۱۴- فصل آمار ---> دلیل گسست آمار در کتب درسی مشخص شود. (آمار در سال اول و سوم آمده و در سال دوم از آن خبری نیست)

۱۵- صفحه ۱۰۵ کتاب در نمودار شطرنجی محور عمودی باید مسافت (متر) باشد نه سانت (متر)

۱۶- نقش کمرنگ تاریخ ریاضیات و بخصوص تاریخ ریاضیات اسلامی در کتب درسی

 از همکاران گرامی خواهشمندیم هرگونه نظر اصلاحی درباره ی کتب ریاضی سه پایه ی دوره ی راهنمایی دارند در اسرع وقت به این وبلاگ منعکس نمایند.

نوشته شده توسط گروه آموزشی در یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۸۵ ساعت 20:24 | لینک ثابت |
جهت تقویت مهارت به کارگیری راهبردهای حل مساله:

باسمه تعالی

 

دانش آموز گرامی مسائل زیر برای افزایش مهارت حل مسأله ی شما در اختیارتان قرار گرفته است.لذا خواهشمند است ابتدا با دقت و توجه لازم مسائل را به صورت فردی پاسخ دهید،سپس پاسخ های خود را با سایر اعضای گروهتان مورد بررسی قرار دهید.

 

1-  مسیر ریل یک قطار اسباب بازی،دایره ای شکل است 6 تیرچه ی خطوط ارتباط تلفن به فاصله های یک سان دور مسیر قرار دارند.10 ثانیه طول می کشد تا قطار از تیرچه ی اول به تیرچه ی سوم برسد.چه قدر طول می کشد تا قطار کل مسیر را دور بزند؟

 

2-  اگر 6 نفر در یک جلسه یک دیگر را ملاقات کنند و دو به دو با هم دست بدهند، عمل دست دادن چند بار تکرار می شود؟

 

3- بهمن،کمال،ابراهیم،حمید،آرش و رضا در یک مسابقه ی دو 800 متر شرکت کردند.در پایان، آرش 7 متر جلوتر از ابراهیم بود.بهمن 12 متر عقب تر از رضا بود. آرش 5 متر از حمید جلوتر بود ولی 3 متر از رضا عقب تر بود.فاصله ی کمال از نفر اول و نفر آخر به یک اندازه بود. آن ها با چه ترتیبی مسابقه را تمام کردند؟ فاصله ی بین هر دو نفر آنان چه قدر بود؟

 

4-پروانه 25 سکه 10 تومانی دارد. او می خواهد سکه هایش را در سه دسته قرار دهد به طوری که در هر دسته تعداد سکه ها فرد باشد. پروانه از چند راه می تواند این کار را انجام دهد؟

 

5- حاصل ضرب دو عدد حسابی 360 و مجموع آن ها کم تر از 100 است. همه ی حالت های ممکن برای این دو عدد را بنویسید.

 

6- اختلاف سن پدر و پسری 32 سال ونسبت سن آن ها ۵/۹(نه پنجم)  می باشد.مجموع سن آن ها چندسال است؟

 

7- فاصله ی دو اتومبیل 84 متر است. اتومبیل اول هر 1 ثانیه 8 متر و اتومبیل دوم هر 1 ثانیه 6 متر حرکت می کند. پس از چند ثانیه دو اتومبیل به هم می رسند؟

 

8- یک بیماری واگیردار در شهری شایع شده است. بر اساس آمار، این بیماری در نیم ساعت از طریق هر نفر به 4 نفر دیگر انتقال می یابد.پس از گذشت 5 ساعت، چند نفر به این بیماری مبتلا خواهند شد؟ (فقط تعداد افراد آخرین مرحله را بیان کنید).

 

9- طول قدم پدری سه چهارم متر و طول قدم پسرش دو سوم طول قدم او است. اگر هر دو با هم از یک نقطه شروع به حرکت کنند، پس از 100 قدم، فاصله ی آن ها از یکدیگر چند متر است؟

 

۱۰- زهرا برای مطالعه ی کتاب ریاضی خود، روز اول یک سوم کتاب و روز دوم  دو پنجم کتاب را مطالعه کرد، آیا او بیشتر از نصف کتاب را مطالعه کرده است؟چرا؟

 

نوشته شده توسط گروه آموزشی در شنبه یازدهم آذر ۱۳۸۵ ساعت 17:24 | لینک ثابت |
 
offshore
ماشین حساب

bia2web

* ****